Obchodní podmínky Fotografie na porcelánu

1. Kontaktní údaje:

Sídlo firmy: Milan Přikryl
Dr. Beneše 966
763 61 Napajedla
Registrace: ŽÚ/2055/RZ/28/F/29195/06 Ev. č. 370500-91847 od 24.09.1992
IČ: 44104511
DIČ: CZ531215001
Kontaktní adresa: FOTOCENTRUM
Milan Přikryl
K. H. Máchy 84
765 02 Otrokovice, Kvítkovice
Telefon: 577 923 022
Email: fotonaporcelanu@volny.cz
Provozní doba: Pondělí až pátek 8 - 11, 12 - 15 hod.

2. Informace, předmět prodeje:

Smluvní vztah mezi spotřebitelem a zhotovitelem se řídí obecnou úpravou právních vztahů podle NOZ, popřípadě Obchodního zákoníku, Zákona na ochranu spotřebitele a obchodními podmínkami dále uvedenými.
Předmětem je prodej fotografií na porcelánu specifikované podle vzorníku, které jsou upraveny dle požadavku objednatele. Porcelánové destičky nakupujeme od výrobců porcelánu. Výsledné rozměry porcelánových desek jsou s tolerancí až 5 %.

3. Sortiment, ceny a platební podmínky, doručování zboží:

Sortiment a ceny jsou zveřejněny v aktuálním ceníku pro určený rok.
Zhotovitel je oprávněn vyžadovat platbu předem, popřípadě platbu zálohy ve výši minimálně 50 %. Požaduje-li objednatel zaslání zhotovené zakázky poštou, účtujeme poplatek za poštovné dobírkou a balné ve výši 110 Kč.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy:

Stornování objednávky bez poplatku lze poskytnout, pokud již nebylo započato s výrobou.
Stav zakázky je možné zjistit pomocí naší telefonní linky nebo pomocí emailu. Storno poplatek, byla již výroba zahájena a provedeny grafické práce, činí 50 % z ceny. V případě, že je zakázka v procesu vypalování, není již stornování možné. NOZ §1837 d) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5. Práva a povinnosti z vadného plnění:

Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční lhůtě. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje zákazník ve sběrně, kde byla objednávka přijata. Záruka se nevztahuje na poškození porcelánu ostrým předmětem, chemikálií poškozující glazuru, na poškození pádem nebo nárazem.
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. K reklamaci je nutné přiložit doklad o koupi reklamovaného zboží, původní předlohu, podle které byla fotografie zhotovena, evidenční číslo zakázky a potřebné údaje, které byly při sjednání zakázky.
Pokud bude reklamace shledána důvodnou, provede zhotovitel opravu a předá opravenou zakázku žadateli do 20 pracovních dnů.
Při vadách fotografií na porcelánu, které snižují její užitnou či estetickou hodnotu, avšak nebrání jejímu dalšímu užívání, bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva podle druhu a rozsahu vady.

6. Ochrana osobních údajů, autorská práva:

Prodávající se zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího jiným třetím subjektům, než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
Zhotovitel přenese na porcelánovou podložku zaslaný obraz, aniž by zkoumal autorská a vlastnická práva. Z pohledu autorských práv nese objednatel veškerou právní zodpovědnost za předlohy, které jsou poslány výrobci ke zpracování. Autorská práva nabývá zhotovitel až ve chvíli, kdy úpravy předloh zásadně mění její strukturu (úprava pozadí, retuše apod.). Zakázky evidujeme pouze podle čísla zakázky a sběrny.

7. Obrazová předloha:

Předlohou je kvalitní papírová fotografie zhotovená fotochemickým procesem o velikosti hlavy na fotografii min. 3 cm, příp. větší, nebo fotografie v digitální podobě, (rozlišení 300 DPI při požadované velikosti podle porcelánu), na nosiči flash, CD, případně na negativu. Hotový výsledek je vysokou měrou ovlivněn samotnou kvalitou dodané předlohy.
V případě, že kvalita zaslaného snímku neodpovídá požadované normě je zhotovitel oprávněn objednávku nepřijmout.
Pokud dodaná předloha není kvalitní, nemá zhotovitel povinnost dodatečně objednatele na tuto skutečnost upozornit.

8. Dodání podkladů k výrobě:

Podklady k výrobě jsou objednatelem dodány na jeho vlastní náklady na adresu výrobce. Za ztrátu podkladů k výrobě v případě poštovní zásilky zhotovitel neručí.

Úplná a správná objednávka obsahuje samotnou obrazovou předlohu a vyplněnou zakázkovou obálku a to zejména:.
  • objednací kód výrobku podle aktuálního ceníku (pětimístné číslo)
  • počet předávaných snímků k výrobě a počet požadovaných porcelánových kusů
  • zda objednatel souhlasí či nesouhlasí s úpravou snímku
  • označení výřezu na přiložené předloze
(pokud není žádná kolonka vyplněna, považujeme, že zákazník požaduje nejkvalitnější zpracování a souhlasí s případnou úpravou pro zkvalitnění snímku).

Při požadavku zhotovení fotografie bez úpravy, je nutné při zaslání fotografie emailem dodržet počet obrazových bodů na snímku podle požadovaného rozměru. Pro oválné fotografie je nutné dodat již ořezané snímky do oválu.

Hnědočerný tón porcelánových fotografií je určen technologií zpracování.

Pro zhotovení barevných fotografií na porcelánu přijímáme pouze kvalitní předlohy. Fotografie zhotovené xerokopií, inkoustovým nebo laserovým tiskem nejsou použitelné z důvodu malého rozlišení a rastrování tisku. Zhotovitel neručí za stejnost barev jestliže byla objednávka zaslána v digitálních datech nebo jestliže předloha nemá věrné barvy. Keramické barvy mají menší barevný rozsah než fotografie, jejich barevnost je v některých odstínech omezena. Nelze proto v objednávce požadovat dodržení stejných barev jako na fotografii.

9. Úprava obrazové předlohy:

Základní úpravy jsou prováděny zdarma, např. skenování papírové předlohy, ořez do požadovaného rozměru, úprava jasu a kontrastu, výřez dle označení, vybrat z lepšího snímku, zobrazení celé předlohy, pohled stranově otočit.

Digitální úpravy fotografie na přání za úplatu:

Retuš mechanických vad: (díry, zlomené foto, razítko nezasahující do obličeje a vlasů)
Zhotovit nové pozadí: pozadí nahrazeno novým pozadím (u oválků je-li málo místa kolem hlavy)
Odstranit pozadí: zůstane bílá plocha (pouze u tvaru kruh a srdce)
Dokreslení stávajícího oděvu: málo místa oděvu u muže i ženy (dokreslení poprsí u oválů).
Dokreslit tmavé sako, kravata: sako, kravata, montáž nového oblečení
Dokreslit tmavé šaty (ženy): dokreslení tmavých šatu u ženy.
Montáž dvou osob na jeden snímek: montáž dvou či více osob na jednu porcelánovou destičku.
Odstranit kytku: odstranění květiny ze svatebních snímků
Rekonstrukce snímku: úprava velmi poškozené fotografie.
Doplnění textu: obrazovou předlohu lze doplnit libovolným textem, který je zhotoven v černé barvě. Požadovaný text je nutno napsat čitelně do objednávky, V případě chybně uvedeného textu nebo dat, nenese výrobce za vzniklé nesrovnalosti odpovědnost.

Náhled: Na požádání zákazníka zasíláme emailem náhled za účelem schválení provedených úprav. Dodací lhůta se prodlužuje o dobu ke schválení úpravy.

Termíny zhotovení: Termín dodání upraveného zboží je 15 pracovních dnů po potvrzení přijetí objednávky zhotovitelem.
Dojde-li ke změně objednávky z důvodu požadavku objednatele je termín dodání úměrně prodloužen. U neúplné objednávky začíná termín běžet až po jejím doplnění.


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015.

© 2008 RedWeb s.r.o. | všechna práva vyhrazena